รมว. แรงงาน รับข้อเรียกร้อง วันแรงงาน เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ครอบคลุมสิทธิ สวัสดิการ

รมว. แรงงาน รับข้อเรียกร้อง วันแรงงาน เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ครอบคลุมสิทธิ สวัสดิการ คนทำงาน เนื่องใน วันแรงงาน แห่งชาติ ปี 2564

วันแรงงาน

เมื่อ เวลา 13.00 น. ของ วันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ห้องจัตุมงคล อาคารกระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางธิวัลรัตน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และ ผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงแรงงาน และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อเรียกร้องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี  2564 จาก นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย นำเสนอต่อรัฐบาล มีจำนวน ทั้งสิ้น 12 ข้อ และ ข้อเสนอเร่งด่วนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 จำนวน 10 ข้อ อีกด้วย

เนื่องในโอกาส วันแรงงาน แห่งชาติ 1 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันที่ผู้นำแรงงานจะได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลและกำกับกระทรวงแรงงาน  โดยให้พิจารณาดำเนินการตามข้อเรียกร้องของผู้นำแรงงาน ซึ่งมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูง และ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน รวมไปถึง ครอบครัว ให้มีความมั่นคง และ สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน และ มีศักดิ์ศรี ทั้งในด้านการป้องกัน และ เเก้ไขปัญหา ความปลอดภัยในการทำงานการส่งเสริมการมีงานทำ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวการสร้างหลักประกันทางสังคมแก่แรงงานนอกระบบ  และได้มีการจัดการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึงการยกระดับประกันสังคมเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด อีกด้วย

ข้อเรียกร้องที่เสนอต่อรัฐบาล จำนวน 12 ข้อ มีดังนี้

1. รัฐบาลจะต้อง จัดสวัสดิการที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1.1 ด้านการศึกษา ประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาในทุกระดับ ทั้งการศึกษาในระบบ และ การศึกษาทางเลือกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

1.2 ด้านสาธารณสุข ประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ และ ไม่มีค่าใช้จ่าย

2. รัฐบาลต้องกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรม ดังนี้

2.1 กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำแรกเข้าให้มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพของผู้ใช้แรงงาน และ ครอบครัว ตามหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

2.2 กำหนดให้มีโครงสร้างค่าจ้าง และ มีการปรับค่าจ้าง ขึ้นทุก ๆ ปี

3. รัฐบาลต้องให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ดังนี้

3.1 สัญญาฉบับที่ 87 ว่าด้วย เรื่องการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน

3.2 สัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัว และ การเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างหลักประกันในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง นั้นเอง

3.3 สัญญาฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดา ด้วย

4. รัฐบาลต้องหยุดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในทุกรูปแบบ และ ให้มีการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการบริการที่ดี มีคุณภาพ ดังนี้

4.1 ยกเลิกนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และ การแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ

4.2 จัดตั้งกองทุนพัฒนารัฐวิสาหกิจขึ้นมา

4.3 ให้มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ เป็นต้น

5. รัฐบาลต้องยกเลิกนโยบายการจำกัดอัตรากำลังบุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ ต้องทำการยกเลิกนโยบายการลดสิทธิประโยชน์ สวัสดิการของพนักงาน และ ครอบครัว ผู้ใช้แรงงาน

6. รัฐบาลต้องกำหนดให้ลูกจ้างภาครัฐในหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไม่ว่าจะทั้งส่วนกลาง และ ท้องถิ่นรับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น และ ต้องบรรจุเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างประจำ ด้วย

7. รัฐบาลจะต้องปฏิรูปการประกันสังคม ให้ดีขึ้น ดังนี้

7.1 ปฏิรูปโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมให้เป็นอิสระ สามารถตรวจสอบได้ และ ให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วม

7.2 ในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมต้องเป็นไปในสัดส่วนที่เท่ากันทั้งรัฐบาล นายจ้าง และ ผู้ประกันตน

7.3 มีการบริหารจัดการให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 และ มาตรา 33 ได้รับสิทธิประโยชน์ที่มีความเท่าเทียมกัน

7.4 เพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับผู้รับเงินชราภาพให้เป็นอัตราร้อยละ 50 ของ ค่าจ้างเดือนสุดท้าย

7.5 ให้สำนักงานประกันสังคมประกาศใช้อนุบัญญัติทั้ง 17 ฉบับ ที่ออกตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2558

7.6 ขยายระยะเวลาในการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลของกองทุนเงินทดแทนการรักษาตามวินิจฉัยของแพทย์

7.7 มีการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการจัดตั้งสถาบันการเงินของผู้ใช้แรงงาน หรือ เรียกว่า ธนาคารแรงงาน และ จัดสร้างโรงพยาบาลในภูมิภาคต่าง ๆ พร้อมกับผลิตแพทย์ พยาบาล และ บุคลากรด้านอื่น ๆ

8. รัฐบาลจะต้องดูแลให้ มีการปฏิบัติ และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีที่นายจ้างเลิกจ้างผู้ใช้แรงงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือ จ่ายไม่ครบที่กฎหมายกำหนด ทุกประการ จะถือว่ามีความผิด

9. รัฐบาลต้องจัดตั้งหองทุนประกันความเสี่ยงจากการลงทุน โดยให้นายจ้างต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน เพื่อ เป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิของคนงาน โดยผู้ใช้แรงงานจะต้องได้สิทธิรับเงินจากกองทุนนี้

10. รัฐบาลต้องพัฒนากลไก เพื่อ เข้าถึงสิทธิ และ การบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างจริงจัง ให้เพียงพอ มีการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ และ สร้างกลไก กติกาภายใต้การมีส่วนร่วมของคนงานทุกภาคส่วน นั้นเอง

11. รัฐบาลจะต้องยกเลิกการจ้างงานที่ไม่มั่นคง เช่น การจ้างงนแบบชั่วคราว รายวัน รายชั่วโมง เหมาค่าแรงงาน เหมางาน เหมาบริการ เป็นต้น

12. มีข้อเสนอเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ ด้งนี้

12.1 รัฐบาลต้องสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานะ และ ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษาโรค และ เยียวยาต่อ รวมไปถึงแรงงานข้ามชาติ ด้วย

12.2 รัฐบาลต้องให้แรงงานข้ามชาติทุกคนเข้าถึงสิทธิเงินกองทุนทดแทน เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

12.3 รัฐบาลต้องให้โครงการเยียวยา ม33 เรารักกัน ช่วยเหลือเยียวยากับแรงงานข้ามชาติที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา และให้การช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 38 ด้วย

ข้อเสนอเร่งด่วนที่มีการให้รัฐบาลออกมาตารการใรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และ คนทำงานในช่วงโควิด – 19 จำนวน 10 ข้อ มีดังนี้

1. ให้เร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนโดยเร็ว และ เปิดโอกาสให้ผู้มีความพร้อมในการนำเข้า และ ฉีดวัคซีนที่มีมาตรฐานผ่านการรับรองจากรัฐเพื่อฉีดให้แก่คนใกล้ชิด และ พนักงาน

2. มีการกำหนดมาตรการดูแลที่ดีต่อบุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ เช่น บุคลากรทาง การแพทย์ สาธารณสุข พนักงานที่ให้บริการแก่ประชาชนในการบริการสาธารณะ ให้เพียงพอ

3. ให้ประชาชน คนทำงาน ผู้ใช้แรงงาน ทุกกลุ่มสาขาอาชีพ รวมทั้งแรงงานข้ามชาติ เข้าถึงการบริการ การตรวจโรคอย่างทั่วถึง

4. ให้รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายของประชาชน ในเรื่องสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

5. มีมาตราการเยียวยา ช่วยเหลือ หากมีความจำเป็น ต้องเท่าเทียม เป็นธรรม อย่างเหมาะสมในฐานะมนุษยชน

6. ต้องยกเลิก หรือ ลด การเก็บค่าบำรุงการศึกษา เช่น ค่าเทอม เพราะ เรียนผ่านระบบออนไลน์

7. รัฐบาลต้องควบคุมราคาสินค้าไม่ให้มีราคาแพงมากจนเกินไป

8. รัฐบาลต้องควบคุมการจัดการเรื่องโควิด – 19 โดยเฉพาะ เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง การใช้จ่าย งบประมาณ ให้มีความโปร่งใส 9. รัฐบาลต้องหาแนวทาง เพื่อสร้างมาตรการให้หน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐ และ เอกชน ให้รักษาการจ้างงานเอาไว้

10. รัฐบาลได้ประกาศให้โรคโควิด – 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง รัฐบาลจะต้องกำหนดระเบียบ หรือ มาตรการที่ชัดเจนในเรื่อง ของการคุ้มครอง การรักษาพยาบาล และ สิทธิประโยชน์ค่าทดแทนให้กับคนงาน

วันแรงงาน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 7.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้กล่าวในวันแรงงานแห่งชาติ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 จึงทำให้ปีนี้ต้องงดจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ โดย รัฐบาลมีความห่วงใย ในความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยผู้ใช้แรงงาน และ ประชาชนทุกและจะพัฒนาการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายก ฯ ยังได้กล่าวอีก ว่า ที่ผ่านมาได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ โครงการ ม.33 เรารักกัน รวม ไปถึงการขยายระยะเวลาลดหย่อนส่งเงินสมทบประกันสังคม ลดค่าน้ำ และ ค่าไฟ และรวมไปถึง ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และ มาตรการอื่น ๆ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ ไปได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความแนะนำ